ML05, 15, 51, 58, 91, 102, 103 = ETA 2892
ML06, 20, 22, 45 = AS 5008
ML07, 16, 76, 104, 105 = Unitas 6498
ML19 = Unitas 1380
ML28, 93, 101 = Peseux 7046
ML29 = ETA 2836
ML30, 61, 67, 88 = ETA 7750
ML36 = Venus 175
ML37, 54, 107 = ETA 2824
ML46 = ETA 7736
ML50, 53, 56 = Unitas 6376
ML57 = ETA 2000
ML63 = AS1931
ML66 = ETA 7751
ML70 = Valjoux 72c
ML77, 99 = Venus 188
ML83 = Valjoux 23
ML100 = Unitas 6497